.

Op Hemelvaartsdag informeerden wij u over het Noodpakket 2.0. Dat is dus ruim een maand geleden. De regering heeft de tijd genomen om de toen aangekondigde regelingen verder uit te werken. In hoofdzaak gaat het om drie regelingen, namelijk NOW 2.0 (compensatie van loonkosten), Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL, de opvolger van de TOGS (de € 4.000-regeling)) en TOZO 2, het vervolg op de inkomensondersteuning (bijzondere bijstand) die u via uw gemeente kunt aanvragen. Donderdag kwam de regering naar buiten met de spelregels voor NOW 2.0. Hoe de TVL er precies uit gaat zien, is nog niet bekend. TOZO 2 is al operationeel. Hier kunt u tot eind september een beroep op doen.

Compensatie van loonkosten met NOW 2.0
Ruim 140.000 ondernemers hebben een beroep gedaan op de NOW. De regeling voorziet in een subsidie waarmee u compensatie krijgt voor (een deel van) de loonkosten van uw onderneming, vereniging of stichting. NOW 2.0 doet precies hetzelfde als NOW 1.0. De regeling is op onderdelen wel aangepast. Ook zijn er met terugwerkende kracht aanpassingen doorgevoerd in de NOW 1.0-regeling.

Doel van de regeling
Het doel van NOW 2.0 is identiek aan dat van NOW 1.0: tegemoetkomen in de loonkosten bij een acute omzetterugval van ten minste 20% als gevolg van vermindering in bedrijvigheid door buitengewone omstandigheden. Maar, met één aanvulling: ‘voor zover geen winst of bonussen worden uitgekeerd of eigen aandelen worden aangekocht’. De overheid heeft geleerd van de Booking.coms van deze wereld: aan de ene kant steun vragen en aan de andere kant miljarden aan dividend uitkeren. Dat kan onder NOW 2.0 niet meer.

Omzetterugval
U komt in aanmerking voor NOW 2.0 als u geconfronteerd wordt of bent met ten minste 20% omzetverlies gedurende een aaneengesloten periode van vier maanden, een maand langer dan onder NOW 1.0. Dat omzetverlies wordt, net als onder NOW 1.0, gemeten ten opzichte van de gemiddelde omzet van 2019, namelijk vier maal de gemiddelde maandomzet van vorig jaar. Op dit punt is de regeling verfijnder dan NOW 1.0. In de definitie van omzetverlies wordt nu meer rekening gehouden met bijzonderheden die in 2019 gebeurd zijn, zoals overnames of afgestoten bedrijfsonderdelen. Heeft u in de periode januari 2019 tot en met februari 2020 een overname gedaan of een bedrijfsonderdeel afgestoten, dan wordt de referentieomzet (de omzet waarmee u de omzet over de periode van de NOW-aanvraag vergelijkt) voor de effecten daarvan gecorrigeerd. Ook kent NOW 2.0 spelregels hoe de referentieomzet berekend moet worden als de onderneming pas in de loop van 2019 of begin 2020 gestart is. Ondernemingen die na 1 maart 2020 zijn gestart, komen niet voor NOW 2.0 in aanmerking.

Om uw omzetverlies te bepalen, neemt u de omzet over een aangesloten periode van vier maanden tussen 1 juni en 30 november. Dat kan dus de periode juni/juli/augustus/september zijn, maar ook juli/augustus/september/oktober of augustus/september/oktober/november. Maar, als u NOW 1.0 heeft aangevraagd, dan moet de periode van NOW 2.0 aansluiten op de periode van NOW 1.0. Dus: koos u onder NOW 1.0 voor de maanden maart, april en mei om uw omzetverlies te meten, dan kunt u onder NOW 2.0 alleen maar kiezen voor de maanden juni tot en met september, ook al geeft een later tijdvak misschien een gunstiger uitkomst.

U kunt hier onderuit komen door de aanvraag voor NOW 1.0 in te trekken, voordat u subsidie aanvraagt voor NOW 2.0. Maar dan moet u alle ontvangen subsidie onder NOW 1.0 natuurlijk terugbetalen.

Concernregeling
U meet het omzetverlies op concernniveau. Daarbij tellen alle dochteronderneming mee die tot uw groep behoren, ongeacht of ze in Nederland of in het buitenland zijn gevestigd. Elke (binnenlandse) groepsvennootschap moet zelfstandig NOW 2.0 aanvragen (per loonheffingennummer), elke groepsvennootschap past daarbij hetzelfde omzetverliespercentage toe.

Op de concernregeling is onder NOW 1.0 kritiek geweest. Daarop heeft de overheid de regeling aangepast, maar die aanpassing kwam op een moment dat velen de aanvraag al hadden ingediend. Nu is de uitzondering op de concernregeling direct in de regelgeving meegenomen. Dat is een voordeel, want u kunt nu vooraf bepalen wat voor u gunstiger is. Het kan namelijk voorkomen dat de groep als geheel minder dan 20% omzetverlies heeft, maar individuele groepsvennootschappen wél geconfronteerd worden met meer dan 20% omzetteruggang. In die gevallen kan verzocht worden om de concernregeling niet te hoeven toepassen. Daarbij geldt, naast een aantal technische voorwaarden, één vereiste, namelijk dat u met de vakbonden of (bij minder dan 20 werknemers) met een personeelsvertegenwoordiging vooraf afspraken maakt over werkbehoud. U mag dan dus geen personeel ontslaan.

Hoogte van de subsidie
NOW 1.0 nam uw loonsom over januari, of periode 1 voor vierwekenloners, als basis voor het berekenen van de subsidie. Onder NOW 2.0 is de maand maart of periode 3 de norm. Heeft u in die maand of periode geen loon uitbetaald, dan is de norm november 2019 of periode 12 van dat jaar. Individuele maandsalarissen worden afgetopt op € 9.538 (ongewijzigd), het salaris van oproepkrachten bij wie het vakantiegeld is begrepen in het maandloon wordt meegenomen voor 92,6% (ongewijzigd), jaarlijks vakantiegeld wordt niet meegenomen (ongewijzigd) en extra periodesalarissen (‘13e maand’) worden niet meegenomen (nieuw). Onder het extra periodesalaris vallen niet omzetbonussen, overuren of de uitbetaling van niet-opgenomen vakantiedagen. Als deze looncomponenten onderdeel uitmaken van de loonsom van maart/periode 3 dan geniet u dus NOW over die looncomponenten.

Voor het bepalen van de rekensom geldt dezelfde formule als onder NOW 1.0, met dien verstande dat de opslag voor sociale lasten, pensioen en vakantiegeld nu gesteld is op 40% (NOW 1.0: 30%). De formule luidt als volgt:

Omzetverliespercentage x loonsom maart/periode 3 x 1,4 x 90%

Als u uw personeel per vier weken uitbetaalt, dan wordt de loonsom eerst nog vermenigvuldigd met 1,0833, om het salaris zo om te rekenen naar maandbasis.

Het UWV betaalt eerst vier voorschotten uit van 80% van de uitkomst van deze rekensom. Ook dat is niet veranderd ten opzichte van NOW 2.0. Het omzetverliespercentage is op het moment van de aanvraag een schatting en wordt achteraf definitief bepaald. Dat kan ertoe leiden dat u na de eindafrekening een slotbedrag ontvangt of geld terug moet betalen. Omdat de overheid niet 100% voorschot uitkeert maar 80%, wordt het effect van een uiteindelijk lager omzetverlies al wat gedempt.

Schommelingen in de loonsom
In de basis is de regeling bedoeld voor behoud van werkgelegenheid. Met de regeling wil de overheid werkgevers stimuleren om hun personeelsbestand zoveel als mogelijk in stand te houden. Krimpt uw gemiddelde loonsom over de maanden juni tot en met september (periode 6 tot en met 9 voor vierwekenloon) ten opzichte van de loonsom over maart/periode 3, dan levert u uw loonkostenbesparing (vrijwel) volledig in. Dit is een aspect dat bij veel werkgevers onderbelicht is, daarom wijzen we er nog maar eens nadrukkelijk op.

De regeling vergelijkt het salaris over de maand maart/periode 3 met de gemiddelde loonsom over juni tot en met september/periode 6 tot en met 9. Ligt het gemiddelde hoger, dan geniet u over die hogere loonsom geen subsidie. Ligt het gemiddelde lager, dan heeft u bespaard op uw loonsom. Die besparing levert u (vrijwel) volledig in, want op de eindafrekening wordt de volgende korting toegepast:

Lagere loonkosten x 1,4 x 90%

Daar heeft u óók mee te maken als u in maart een bonus uitbetaalde en er voor de rest tot eind september niets verandert in uw loonsom. Door de bonus ligt de loonsom in maart hoger dan het gemiddelde in de latere maanden. De eenmalige uitbetaling leidt tot een korting op de eindafrekening van NOW 2.0. Overigens is dit mechanisme identiek onder NOW 1.0, maar doordat de opslag voor sociale lasten nu 40% is in plaats van 30% tikt dit onder NOW 2.0 nog net even steviger aan.

Moet u dan uw loonsom krampachtig constant houden? Wij adviseren u om de subsidie niet de leidraad te laten zijn van uw beleid. Ziet u dat als gevolg van de coronacrisis de omstandigheden van uw onderneming voor langere tijd veranderd zijn, dan is het zaak daar maatregelen op te nemen. Inkrimping van uw personeelsbestand kan daar onderdeel van zijn. Besparingen tijdens de NOW-periode levert u vrijwel geheel in bij de overheid, maar u bent dan wel klaar voor de periode ná NOW 2.0.

Straf bij ontslag via het UWV
De strafkorting op ontslag van personeel met tussenkomst van het UWV is gehandhaafd, maar wel verlaagd. Voor ontslag van personeel staan verschillende routes open. U kunt een aanvraag doen bij het UWV (op bedrijfseconomische gronden), u kunt naar de rechter gaan (vanwege het functioneren van een werknemer) of u kunt een onderhandse regeling treffen met uw werknemer (met een zogenaamde beëindigingsovereenkomst). Kiest u tijdens de NOW-periode voor de route via het UWV, dan kost u dat stevig geld. Ook al gaat de werknemer pas na afloop van de NOW-periode uit dienst, over de hele NOW 2.0-periode telt het salaris van de medewerker(s) voor wie u een ontslagaanvroeg niet mee. U krijgt over dat salaris dus geen subsidie. Onder NOW 1.0 zat daar zelfs nog een boete op van 50%, maar die is komen te vervallen.

Wilt u uw personeelsbestand inkrimpen, dan is ons dringende advies de route via het UWV te vermijden. U kunt dan beter proberen, bijvoorbeeld met een wat hogere transitievergoeding, met uw werknemer tot een deal te komen.

Bij collectief ontslag (20 medewerkers of meer) is er nog wel een boete, van 5% van de NOW-subsidie, tenzij u over het ontslag afspraken maakt met de vakbonden.

Geen dividend of bonussen
Wie een beroep doet op NOW 2.0 kan over het boekjaar 2020 geen dividend uitkeren. Die verplichting geldt tot de datum waarop de jaarrekening over 2020 wordt vastgesteld, dus de verplichting loopt door tot in 2021. Ook bonussen aan de directie zijn uit den boze. Als de concernregeling van toepassing is, dan moet er voorafgaand aan de subsidieaanvraag een verklaring van het groepshoofd opgesteld worden waarin staat dat deze spelregels nageleefd zullen worden. Het dividend- en bonusverbod geldt niet als het NOW 2.0-voorschot niet hoger is dan een ton.

Aanvraag indienen
De regeling staat open vanaf 6 juli. U moet uw aanvraag uiterlijk 31 augustus indienen. Ons advies: neem even de tijd om de aanvraag in te dienen. U kunt dan beter inschatten wat de omzetontwikkelingen binnen uw onderneming zijn.

Geen beroep gedaan op NOW 1.0? Geen probleem, als u daarvoor in aanmerking komt kunt u gewoon een beroep doen op NOW 2.0.

Verplichtingen
Uw verplichtingen als werkgever zijn onder NOW 2.0 wat groter dan onder NOW 1.0:

  • u bent verplicht om uw loonsom zoveel mogelijk gelijk te houden (ongewijzigd)
  • u vraagt bij het UWV geen ontslag aan op bedrijfseconomische gronden (ongewijzigd)
  • u moet spelregels rond collectief ontslag naleven (nieuw)
  • u moet uw ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging informeren over de subsidie (ongewijzigd)
  • u bent verplicht om u in te spannen om werknemers te stimuleren om deel te nemen aan een ontwikkeladvies of aan scholing (nieuw)

Op de eerste twee verplichtingen gelden de sancties die we hierboven al beschreven, namelijk bij een lagere loonsom het terugbetalen van uw besparing aan de overheid, en bij een ontslagaanvraag een lagere subsidietoekenning.

De verplichting rond scholing is niet anders dan een inspanningsverplichting. Dat wil niet zeggen dat u er geen aandacht aan hoeft te geven. Het is voor u en voor uw medewerkers van belang dat zij zich blijven ontwikkelen.

Ook zijn in NOW 2.0 de spelregels opgenomen voor de eindafrekening. Is het voorschot € 100.000 of hoger (is de concernregeling van toepassing: € 125.000), dan moet u een accountantsverklaring overleggen. Blijft het voorschot onder deze bedragen, dan is een eenvoudige verklaring van een deskundige voldoende. Is het voorschot lager dan € 20.000 dan gelden er geen verplichtingen. Let op: voorschot betekent hier de som van de voorschotten onder NOW 2.0.

Aanpassingen op NOW 1.0
Met terugwerkende kracht komt de overheid tegemoet aan kritiek op NOW 1.0, met name waar het seizoenswerk betreft. NOW 1.0 werd gebaseerd op de loonsom over de maand januari/periode 1. Komt het seizoen later op gang, dan was die loonsom in veel gevallen een ongunstige (lees: te lage) referentie. Dat is gerepareerd door toe te staan dat de loonsom over maart de referentie wordt, mits de gemiddelde loonsom over de maanden maart tot en mei/periode 3 tot en met 5 hoger is dan de loonsom over januari/periode 1.

Verder is gerepareerd dat ook onder NOW 1.0 extra periodesalaris (‘13e maand’) op de referentieloonsom (januari/periode 1) gecorrigeerd wordt.

Uitstel belasting
Aan het slot van dit bericht nog kort iets over uitstel van belastingbetaling. Al snel na het uitbreken van de coronacrisis kondigde de overheid aan dat er eenvoudig drie maanden uitstel van betaling van belasting aangevraagd kon worden. Dat uitstel gold dan voor drie opeenvolgende maanden. U kunt dat uitstel eenvoudig verlengen met nog eens drie maanden. Het soepele uitstelbeleid geldt in ieder geval tot 1 oktober.

Het aanvragen van uitstel regelt u eenvoudig via de site van de belastingdienst. U hebt daarbij uw Digid nodig. Het eerste uitstel vraagt u pas aan na ontvangst van een aanslag voor niet betaalde belasting. Heeft de belastingdienst die aanslag verhoogd met een boete, dan komt die boete te vervallen. We hebben overigens gezien dat de belastingdienst in de meeste gevallen direct al de boete achterwege laat.

De komende tijd ondersteunen we u natuurlijk bij uw aanvraag voor NOW 2.0, of bij een beroep op een van de andere steunmaatregelen of financieringsinstrumenten. Bij vragen weet u ons te vinden.