.

Afgelopen week kwam de rijksoverheid naar buiten met de spelregels voor NOW 2.0. U hebt er in ons bericht van afgelopen zaterdag over kunnen lezen. Vandaag is het de beurt aan de TVL, de Tegemoetkoming Vaste Lasten. Dat is de opvolger van de TOGS, de zogenaamde € 4.000-regeling. Kwam u eerder in aanmerking voor de TOGS, dan kunt u nu ook een beroep doen op de TVL.

Tegemoetkoming Vaste Lasten
De TVL is bedoeld voor MKB-ondernemers en ZZP’ers die door de coronacrisis veel omzet verliezen en daardoor in de problemen komen met het betalen van hun vaste lasten. De regeling doet wat de naam al zegt: het biedt een tegemoetkoming in de vaste lasten van uw onderneming, niet zijnde uw loonkosten (want daar is de NOW-regeling al voor in het leven geroepen). Wie in aanmerking kwam voor de TOGS ontving een vast bedrag van 4.000 euro. De TVL werkt anders. De regeling kijkt naar uw omzetverlies. Verliest u in de maanden juni tot en met september 30% of meer van uw omzet in vergelijking met dezelfde periode van 2019, dan komt u voor de regeling in aanmerking. Een tweede voorwaarde is dat de SBI-code van uw onderneming, de omschrijving van uw activiteiten zoals deze blijkt uit uw inschrijving bij de Kamer van Koophandel, voorkomt op de lijst met vastgestelde SBI-codes. Kortgezegd komt dat erop neer dat als u in aanmerking kwam voor de TOGS (de € 4.000-regeling) u ook in aanmerking komt voor de TVL. U moet voor de TVL wel weer een nieuwe aanvraag indienen.

De overheid doet daarbij een beroep op u: maak alleen gebruik van de regeling als u deze echt nodig heeft.

Voorwaarden
Om aan een beroep te kunnen doen op de TVL moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • u leidt in de maanden juni tot en met september meer dan 30% omzetverlies ten opzichte van dezelfde periode van 2019
  • u hebt in de maanden juni tot en met september meer dan € 4.000 vaste lasten
  • u valt met uw onderneming onder de definitie van een MKB-onderneming: niet meer dan 250 werknemers, ten hoogste € 50 miljoen omzet en/of ten hoogste een balanstotaal van € 43 miljoen
  • uw bedrijf is vóór 15 maart 2020 opgericht en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel
  • uw bedrijf heeft een fysieke vestiging in Nederland. Dit adres is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel
  • ten minste één vestiging van uw bedrijf heeft een ander adres dan uw privéadres. Zijn bedrijfsadres en privéadres aan elkaar gelijk, dan kan het zijn dat het bedrijfsadres een eigen entree heeft. Lees op de site van RVO wat u dan moet doen (klik hier). Voor verschillende SBI-codes geldt een uitzondering ten aanzien van het samenvallen van bedrijfs- en privéadres. Klik hier voor de uitzonderingen. 
  • verder gelden er aanvullende voorwaarden voor ondernemingen die een beroep op de regeling doen vanwege omzetverlies bij een nevenactiviteit en voor specifieke SBI-codes. Klik hier en kijk onder Aanvullende voorwaarden of dit op uw onderneming van toepassing is.

Mijn SBI-code komt niet in aanmerking, wat nu?
Komt de SBI-code van uw onderneming niet in de lijst voor, dan kunt u geen beroep doen op de TVL. Sommige ondernemers hebben bij de eerdere aanvraag voor de TOGS geconstateerd dat hun bedrijf niet op de goede manier is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. U kon zich toen melden op de site van RVO om de SBI-code van uw bedrijf te ‘repareren’. Loopt uw aanvraag daarvoor nog, wacht dan totdat u daarover uitsluitsel hebt voordat u de TVL aanvraagt.

De hoogte van de subsidie
Om de hoogte van de subsidie te bepalen is weer een mooie formule bedacht:

subsidie = Normale omzet x Omzetverliespercentage x Aandeel vaste lasten x 50%

De formule kent drie variabelen:

  • Normale omzet: uw omzet van 1 juni tot en met 30 september 2019
  • Omzetverliespercentage: deze term kennen we al uit de NOW-regeling. Het omzetverliespercentage voor de TVL wordt berekend door de omzet in de maanden juni tot en met september 2020 te vergelijken met de omzet in dezelfde periode van 2019. De TVL rekent dus niet met de gemiddelde omzet over 2019, maar kijkt naar de maanden juni tot en met september 2019
  • Aandeel vaste lasten: dit is een percentage dat is vastgesteld op basis van CBS-cijfers. Voor elke SBI-code is een percentage vastgesteld, zie daarvoor deze link en klik onder Overzicht rubrieken op de rubriek waar uw onderneming onder valt om het precieze percentage van uw SBI-code te achterhalen 

De rekenmeesters van het CBS hebben per bedrijfstak bepaald wat het aandeel van de vaste lasten is ten opzichte van uw omzet. Voor een restaurant rekent men met 25%, voor de bakker, de slager en de groenteboer is dat 15% en voor een autorijschoolhouder 18%.

Even een rekenvoorbeeld om het bovenstaande te verhelderen.

U hebt een restaurant en draaide in juni tot en met september 2019 € 750.000 omzet. Dit jaar gaat het vanwege alle beperkingen toch wat minder en komen uw verkopen drie ton lager uit op € 450.000. Uw omzetverlies is dan 40%. Het CBS heeft het Aandeel vaste lasten bepaald op 25%. Uw subsidie is dan:

€ 750.000 x 40% x 25% x 50% = € 37.500

Voor de regeling geldt een minimum van € 1.000 en een maximum van € 50.000.

Startende ondernemers
Bent u uw onderneming gestart tussen 1 april en 15 november 2019? Dan gelden er afwijkende rekenregels om de Normale omzet (de omzet over de referentieperiode in 2019) te berekenen. Dat is ook het geval als uw bedrijf gestart is tussen 16 november 2019 en 29 februari 2020. Wie na 1 maart gestart is en met ten minste 30% omzetverlies geconfronteerd wordt, ontvangt het minimumbedrag van € 1.000.

Voorschot
Net als bij de NOW ontvangt u onder de TVL een voorschot van 80%. Na het indienen van de opgave van uw werkelijke omzetverlies ontvangt u dan een nabetaling, of u moet een bedrag terugbetalen.

Bij de aanvraag moet u kopieën meesturen van uw BTW-aangifte over het 2e en het 3e kwartaal van 2019 (zie ook hierna). Op basis hiervan berekent het RVO uw omzet over de periode juni tot en met september 2019, namelijk de omzet volgens de BTW-aangifte over het 3e kwartaal plus éénderde van de omzet volgens de BTW-aangifte over het 2e kwartaal. Wij vermoeden dat u geen aangiften hoeft mee te sturen als u maandaangifte doet. De website van RVO geeft hierover geen duidelijkheid.

Aanvragen
Het TVL-loket is vandaag open gegaan (zie de site van RVO.nl). U kunt uw aanvraag tot en met 30 oktober indienen. Is de liquiditeitsdruk binnen uw onderneming niet te groot, wacht u dan nog even met het doen van de aanvraag. U kunt dan meer gegevens verzamelen over uw daadwerkelijke omzetverlies in de komende maanden, waardoor u een juistere aanvraag kunt indienen. Ook kan het zijn dat in de loop van de komende tijd blijkt dat u niet aan de voorwaarde van 30% omzetverlies voldoet. Dan kunt u maar beter helemaal geen aanvraag indienen, want dat hoeft u later ook niets terug te betalen.

Om een aanvraag te kunnen indienen, heeft u E-herkenning of een Digid nodig. Wij kunnen de aanvraag natuurlijk ook voor u verzorgen. Wat u precies nodig hebt om de aanvraag te kunnen indienen, vindt u hier.

Binnen acht weken na de aanvraag ontvangt u bericht over toekenning van de subsidie. Kort na toekenning wordt het bedrag op uw rekening gestort. Er moet later een definitieve aanvraag worden ingediend, met daarin uw werkelijke omzetverlies. Daarover informeren wij u op een later moment.

Heeft u voor nu vragen over de TVL, of over de NOW 2.0-regeling waarover wij u afgelopen weekend informeerden, u weet ons te vinden.