.

Wij zijn er voor u

Wij zijn er voor u

Wij zijn er voor u

Wij zijn er voor u

Wij zijn er voor u

De kleine lettertjes

Website
De informatie op deze website is algemeen van aard. U begrijpt dat zij daarmee waarschijnlijk niet één-op-één toepasbaar is op uw situatie. Driebergen Accountants kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die u lijdt door het toepassen van informatie van deze website op uw eigen situatie, zonder advies vooraf van één van onze medewerkers.

E-mail (NL)
Driebergen Accountants is een maatschap. Op alle opdrachten zijn algemene voorwaarden van toepassing. Daarin is een beperking van onze aansprakelijkheid opgenomen. Wij sturen u graag een exemplaar van onze algemene voorwaarden toe.

Wij gaan zorgvuldig om met het verzenden van uw gegevens. Voor contact met u maken wij ook gebruik van e-mail. Daarbij kunnen wij niet garanderen dat een verzonden e-mailbericht vrij is van virussen. Ook kunnen we er niet voor instaan dat een e-mailbericht u juist en volledig bereikt, dat u het bericht tijdig ontvangt of dat het bericht ‘onderweg’ niet gelezen wordt door personen of systemen die daartoe niet bevoegd zijn. Om deze redenen kunnen wij op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor onbedoelde gevolgen door het versturen van een e-mailbericht.

Informatie in e-mailberichten en in de bijlagen bij die berichten is steeds vertrouwelijk en persoonlijk, en uitsluitend bestemd voor de persoon of personen aan wie het bericht gericht is. Mocht u een bericht ten onrechte hebben ontvangen, dan verzoeken wij u vriendelijk ons dat te laten weten en het bericht direct en onherroepelijk te verwijderen. Openbaarmaking van het bericht of verstrekking van de informatie aan derden is niet toegestaan.

E-mail (ENG)
Driebergen Accountants is a partnership. All assignments are subject to General Conditions, which include a limitation of our liability. We will be happy to send you a copy of our General Conditions.

We will observe due care in sending your data. We also use emails to contact you. We cannot guarantee that a sent e-mail message is free from viruses. Nor can we guarantee that an e-mail message arrives with you correctly and in full, that you receive the message in time or that the message is not read ‘in transit’ by persons or systems that are not authorised to do so. For these reasons we cannot be held liable in any way for unintended consequences of sending an e-mail message.

Information in e-mail messages and in the attachments to these messages is always private and confidential, and exclusively intended for the person or persons whom the message is addressed to. If you have received a message in error, please notify us and delete the message immediately and permanently. Disclosure of the message or providing the information to third parties is not permitted.

E-mail (DU)
Driebergen Accountants ist eine Personengesellschaft. Alle Aufträge unterliegen den Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese enthalten eine Beschränkung der Haftung. Bei Bedarf lassen wir Ihnen ein Exemplar unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen gerne zukommen.

Wir gehen sorgsam mit dem Versand Ihrer Daten um. Im Rahmen unseres Kontakts mit Ihnen, nutzen wir ebenfalls E-Mails. Dabei können wir nicht garantieren, dass eine übermittelte E-Mail-Nachricht frei von Viren ist. Ferner können wir keine Haftung übernehmen, dass eine übermittelte E-Mail-Nachricht Sie ordnungsgemäß und vollständig erreicht, dass Sie die Nachricht rechtzeitig erhalten oder dass die Nachricht „unterwegs“ nicht durch Personen oder Systeme gelesen wird, die dazu nicht befugt sind. Aus diesen Gründen können wir in keiner Weise haftbar gemacht werden für unbeabsichtigte Folgen durch den Versand einer E-Mail-Nachricht.

Informationen in E-Mail-Nachrichten und in den Anlagen zu diesen Nachrichten, sind immer vertraulich und persönlich und ausschließlich für die Person oder Personen bestimmt, an die diese Nachricht gerichtet ist. Wenn Sie eine Nachricht irrtümlich erhalten haben, bitten wir Sie freundlich darum, uns hierüber zu informieren und diese Nachricht umgehend und unwiederbringlich zu löschen. Die Veröffentlichung der Nachricht oder die Erteilung von Informationen an Dritte ist nicht zulässig.

Getal van de maand: 800

Begin oktober kwam in het nieuws dat de gasprijs in een jaar tijd 800% gestegen is. Het kan haast niet anders of dat heeft – in meer of mindere mate – impact op uw onderneming. Bij zulke kostenontwikkelingen is het van groot belang de effecten inzichtelijk te maken voordat het te laat is! Ofwel: kijk nog eens goed naar uw kostprijsberekeningen en stel vast of de prijsstelling nog voldoet! Hulp nodig bij berekeningen? Een second opinion of gewoon een financieel deskundige ‘praatpaal’? We staan graag voor u klaar.